G-GWTV5VGLK3
top of page
EcoOnline CLP Poster Piktogram .jpg

8 av 10 granskade skolor uppfyllde inte kraven

För par år sedan genomförde Arbetsmiljöverket en tillsynskampanj, där syftet vara att höja medvetenheten om kemiska risker.

I denna tillsyn visade det sig att:

  • många skolor* inte har en fullständig förteckning över sina kemikalier

  • bedömning av kemiska riskkällor i arbetsmiljön har missats eller inte dokumenterats korrekt

  • informationen inte var tillräcklig eller komplett.

Öka kunskapen kring kemikaliehantering

Farliga kemiska produkter har en etikett som visar ett eller flera faropiktogram. Varningssymboler som visar att produkten innehåller toxiska ämnen och behöver en särskild information. Betydelsen av respektive symbol är den samma oavsett bransch.

Här behövs kunskap i hela personalstyrkan för att hantera produkter på rätt sätt. Att skapa medvetenhet om farliga kemikalier är grunden för att ta initiativ till att få bort ämnen som är skadliga för människor, djur och natur. Ladda ner poster med faropiktogram, som förklarar symbolernas betydelse.

Kemisalen känns självklar att gå igenom för att få kontroll på kemikalierna men en skola innebär en omfattande verksamhet med mycket personal: från lärare, administratörer, kökspersonal, städpersonal till vaktmästare. Det finns därför andra kemiska arbetsmiljörisker som behöver bedömas, inte minst vid många yrkesutbildningar. Produkter som köps in men också där kemiska ämnen kan bildas (faktaruta)
 

Exempel på kemisk riskkälla som bildas i arbets- och skolmiljön:

  • svetsrök

  • mjöldamm

  • avgaser

  • sprayer

 

Genom hudkontakt, inandning, förtäring eller stänk i ögonen kan kemiska risker resultera i både akuta och långsiktiga besvär, från frätskador till luftvägssjukdomar och cancer.

*Högstadium, gymnasium och vuxenutbildningar, 582 inspektioner genomfördes under två år, 2018 och 2019

Fakta om EcoOnline:
EcoOnline är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare. Som företag arbetar vi med att öka kunskapen kring farliga kemikalier och arbetsmiljöfrågor.

bottom of page